over goederenvervoer

Door het verdubbelen van het spoor tussen Heerlen en Landgraaf kunnen we snellere en comfortabele personentreinverbindingen naar Duitsland en België realiseren. Het projectteam krijgt ook veel vragen over wat de spoorverdubbeling betekent voor het goederenvervoer. Aanleiding is het aantal goederentreinen dat in de afgelopen jaren op ons traject is toegenomen. Die toename is te wijten aan de werkzaamheden aan het verlengde van de Betuwelijn in Duitsland. Het goederenvervoer wordt omgeleid via andere grensovergangen. Het merendeel gaat over de Brabantroute bij Venlo.  Maar ook de route Sittard-Herzogenrath wordt ingezet.

Regio vraagt om gedragen totaalpakket

In mei 2017 hebben de gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen, Maastricht, Kerkrade, Landgraaf, Herzogenrath en Parkstad Limburg via een gezamenlijke brief Staatssecretaris Dijksma gevraagd om vooralsnog géén besluit te nemen over het inzetten van de spoortracés Sittard-Heerlen-Herzogenrath en Maastricht-Visé als omleidingsroutes voor extra goederentreinen.

De regio wenst eerst duidelijkheid over de maatregelen die het Rijk neemt om de omgevingseffecten van de om te leiden treinen te monitoren. Alleen dan kunnen gemeenten toetsen of het extra vervoer past binnen de wettelijke regels op het gebied van geluid, trillingen en omgevingsveiligheid, of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om alsnog aan de wettelijke regelgeving te voldoen. Als regio pleiten ze voor een door alle partijen gedragen totaalpakket van omleidingen en maatregelen. In dat totaalpakket vragen ze bijzondere aandacht voor het adequaat, snel en proactief monitoren van het extra goederenvervoer en de impact op de omgeving.

De gemeenten Sittard-Geleen, Heerlen, Maastricht, Landgraaf, Kerkrade en Herzogenrath, Parkstad Limburg en de Provincie Limburg zijn al geruime tijd met het Rijk in gesprek over wat de effecten op de omgeving zijn van de omleidingen die het Rijk voorstelt. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Capaciteit

In Duitsland kunnen op dit moment maximaal drie goederentreinen per dag rijden. In Nederland zijn er mogelijkheden voor meer treinen. Op elk uur van de dag zou een goederentrein in de dienstregeling kunnen worden ingepast. Dat aantal kan nu al gereden worden met het enkelspoor. Op basis van de capaciteit van de gehele internationale verbinding is drie treinen voor nu de bovengrens.

Wet-en regelgeving

De inschatting is dat deze situatie nog enkele jaren zo blijft. Wet- en regelgeving voor vervoer van gevaarlijke stoffen (Basisnet) en geluid (Wet geluidhinder) bieden bescherming voor de omgeving ten aanzien van risico’s en geluidhinder. Dit betekent dat er sprake is van beperkingen in de ruimte voor het goederenvervoer. Meer informatie daarover vindt u op de website van Infomil.