inspraakprocedures

NRD, PIP, MER: allerlei termen die u de komende tijd voorbij ziet komen. Maar wat betekenen die termen eigenlijk?

NRD staat voor Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Deze notitie beantwoordt de vraag welke onderzoeken de provincie wil gaan uitvoeren en hoe gedetailleerd. Onderzoeken naar geluid, trillingen, ecologie, landschap en ecologie bijvoorbeeld. De NRD is een eerste stap in de procedure van de MER en het PIP.  

Omwonenden en belanghebbenden kunnen hun zienswijzen over de gewenste onderzoeken, de varianten en de diepgang kenbaar maken. Bewonersgroepen worden ook actief betrokken bij de planvorming en geïnformeerd over de voortgang van de besluitvoorbereiding.

 

Omslag NRD

PIP staat voor Provinciaal InpassingsPlan

De spoorverdubbeling wordt planologisch geregeld in een PIP. De verwachting is dat het extra spoor niet overal zal passen in de ruimte die er nu is. Voor een verantwoord besluit is een goede ruimtelijke onderbouwing nodig en inzicht in de gevolgen voor het milieu. Omdat het spoortraject door Heerlen en Landgraaf loopt, zijn er praktische voordelen om dat te regelen in een provinciaal inpassingsplan in plaats van via twee aparte gemeentelijke bestemmingsplannen.

MER staat voor Milieueffectrapportage

Voordat er een besluit valt over de spoorverdubbeling Heerlen- Landgraaf worden de effecten op milieu en omgeving zoals geluid en trillingen onderzocht en in beeld gebracht in de MER.